Isolera vinden

Lösullsisolering vid nybyggnation och renovering

paroc lösullsisolering sht-1-3111566Lösullsisolering är idag en av de vanligaste typerna av isolering vid nyproduktion av hus.

Lösullen används på vinden, i tak, väggar och golvkonstruktioner för att få energieffektiva hus.

Beskrivning hur en lösullsisolering i ett nyproducerat hus går till

1. Kontakta lösullsentreprenören senast 3 veckor före önskat startdatum av lösullsisoleringen. Förvissa dig om att följande förberedelsearbeten kommer att vara klara innan det är dags för sprutisoleringen.

2. Alla installationer och dragningar av el, vatten, centraldammsugare, ventilation mm. som skall göras på vinden är klara.

3. Plastfolien och undertaket skall vara monterat på bjälklagets undersida. (Gäller ej snedtak, se punkt 8.)

4. Luftningen vid takfoten skall vara säkerställd genom att en tillräcklig vindavledare är monterad. Vindavledaren skall vara minst 10 cm högre än sprutad isolertjocklek. Vid taklutning < 27° är det lämpligt att öka på till 20 cm för bästa resultat. På skissen pekas på punkterna A och B som kräver extra omsorg för att man skall få en god tätning.

5. Kring vindsluckan skall en sarg som är minst 5 cm högre än isolertjockleken vara uppbyggd. (se skiss)

6. Landgång skall byggas (5 cm högre än isoleringen) så att inte isoleringen inte trampas ner i framtiden. Från den skall man kunna nå t.ex. rensluckor, yttertakslucka, gavelspetsfönster, expansionskärl eller andra installationer. Om utrymmet inte kommer att beträdas i framtiden behövs endast en tillfällig plattform för sprutaren

Lösullsisolering i vindsutrymme med tillbyggd landgång

7. Alla genomföringar till de underliggande rummen skall vara tätade. Hänsyn måste även tas till eventuella kommande håltagningar för t.ex. infällda armaturer. För att inte tätningen skall spolieras krävs infälld lufttät låda eller liknande som ansluts till plastfolien.

8. Vid lösullsisolering av snedtak (inkl.takfoten) skall inte takskivor eller panel vara uppsatt, detta för att man skall kunna inspektera isoleringen underifrån. Glespanelen skall för att bra resultat sitta max c 400 mm (28×95) eller c 300 mm (28×70). Det får inte finnas installationer eller kortlingar i facket som hindrar slangen att föras ner till takfoten. Takstolarna bör vara utformade så att isoleringen ej kan förflyttas i sidled till angränsande fack. Nedanför takkupor och där avståndet mellan takstolarna är mindre än 200 mm skall det isoleras med skivor.

Lösullsisolering av snedtak
Lösullsisisolering av bjälklag

9. Vid isolering av bjälklag som lutar mellan 15 och 30 grader skall ordnas så att inte lösullen glider på plasten. Detta kan göras t.ex. genom att plasten monteras under glespanelen eller att man lägger en 45 mm stenullsskiva underst. Även här är det viktigt att det inte t.ex. ventilationskanaler tvärlagda så nära takfoten att dom hindrar lösullen. Skulle så ändå vara fallet skall det isoleras med skivor mellan kanalen och takfoten.

Sprutning av lösullsisolering underifrån

Sprutning sker normalt ovanifrån, men ibland är detta inte möjligt. Då det inträffar att det måste sprutas underifrån är det viktigt att du tänker igenom hur tätningen skall kunna göras efteråt. Vid isolering ända upp till nock är det lämpligt att spara en glesbräda och låta plasten hänga ner.

Isoleringsentreprenören kan, mot extra debitering utföra håltagningarna och tätningarna om förutsättning finns för fullgott resultat. Vid sprutning med lösull underifrån skall det finnas en ordentlig plattform eller ställning för sprutaren att arbeta på.

Sätt inte på värmen i huset förrän lösullen har kommit på plats, om du inte har kondensisolerat med en skiva. Risken finns annars för fuktskador i undertaket.

Om inte isoleringsarbetet kan utföras p.g.a. att förberedelserna enligt punkterna ovan inte är gjorda debiteras beställaren de kostnader som innebär för isoleringsentreprenören.

När lösullen ligger på plats är det inte tillåtet att trampa i eller lägga föremål i den, det försämrar isoleringsförmågan.

Gör en avsyning av vindsisoleringen tillsammans med sprutaren när arbetet är slutfört.

Har du några funderingar kring detta så kontakta lösullsentreprenören så kan ni tillsammans säkert undanröja eventuella problem innan dom uppstår.

Kontakta Högsboverkens Isolering AB i Göteborg för mer information om isolering och lösullsisolering av vinden. 031-27 08 87